Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Aktualności


Strefa Parkowania bez opłat 17 czerwca 2022


Informujemy, że decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, 17 czerwca nie będą pobierane opłaty w Strefie Płatnego Parkowania, która zlokalizowana jest na swarzędzkim Rynku i pl. Niezłomnych.

Zmiany w strefie parkowania


Z dniem 1 marca 2022 roku Gmina Swarzędz zakończyła współpracę z zewnętrznym operatorem strefy. Obsługą strefy zajmuje się obecnie Urząd.

Na swarzędzkim Rynku oraz pl. Niezłomnych pojawiły się nowoczesne parkomaty, których funkcjonalność obejmuje również możliwość płatności kartą (aktywna od 4.07.2022). Zmienił się również adres biura strefy.

Stawki opłat pozostają bez zmian i zachowana została również możliwość korzystania z aplikacji skycash.

Zmiany w swarzędzkiej strefie parkowania od 01 kwietnia 2020 roku


Na styczniowej sesji, Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15maja 2012roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim likwidacji podstref i ujednolicenia zasad (w tym wysokości opłat) funkcjonowania na całym obszarze strefy, która, przypominamy, obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku na swarzędzkim rynku oraz pl. Niezłomnych.

Po prawie 7 latach funkcjonowania strefy na aktualnych zasadach, a także w związku ze zmianami przepisów prawa o ruchu drogowym oraz o drogach publicznych, podjęta została decyzja o jednoznacznym ustaleniu zasad parkowania oraz wyeliminowaniu problemów interpretacyjnych, sporów, reklamacji i ograniczeń skuteczności kontroli prawidłowości uiszczania opłat za parkowanie w podstrefach. Ujednolicenie zasad na całym obszarze strefy umożliwi kierowcom parkowanie na krótki czas w obszarze funkcjonowania SPP, bez potrzeby dodatkowych nieefektywnych przejazdów w poszukiwaniu miejsc i ograniczy ryzyko parkowania niezgodnego z przepisami ruchu drogowego i wiążących się z tym kosztownych sankcji mandatowych poza obszarem strefy.

Jednocześnie przeprowadzona analiza dotychczasowego funkcjonowania swarzędzkiej strefy płatnego parkowana potwierdziła osiągnięcie podstawowych zakładanych pozytywnych celów jej wdrożenia, tj.:

 • ograniczenie parkowania długoczasowego,
 • zwiększenie rotacji parkowania,
 • poprawa dyscypliny parkowania,
 • znaczące ograniczenie parkowania niezgodne z przepisami ruchu drogowego,
 • zmniejszenie liczby samochodów w obszarze, a przez to uciążliwości dla środowiska.

Rozstrzygnięty przetarg na operatora strefy parkowania od 01.01.2017


W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, została zawarta umowa na obsługę strefy parkowania przez okres od 01.01.2017 do 31.12.2020. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Green Parking Polska Sp. z o.o., tj. dotychczasowy operator strefy.

Przypominamy, że zgodnie z przyjętą uchwałą, swarzędzka strefa obejmuje miejsca parkingowe na Rynku oraz pl. Niezłomnych i na jej obszarze została wydzielona podstrefa obejmująca parking przy budynku Ratusza, przeznaczony dla mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (niższy koszt parkowania za pierwsze 0,5 h, wyższy za dłuższy postój). Strefa jest wyposażona w 5 parkomatów, w których za parkowanie można płacić monetami. W strefie istnieje również możliwość regulowania płatności za pomocą telefonu komórkowego (aplikacja SkyCash / MobiParking).

Strefa parkowania w liczbach


Swarzędzka Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego funkcjonuje od III 2013 roku. W okresie do VI 2016 roku generowała wpływy i koszty, które prezentujemy w poniższej tabeli.

Rok

Miesiące

Wpływy [zł]

Średnie miesięczne wpływy [zł]

Wynagrodzenie operatora netto [zł]

Dochody budżetowe* [zł]

2013

III - XII

215 333

21 533

155 810

23 687

2014

I - XII

242 091

20 174

175 171

26 630

2015

I - XII

239 191

19 933

173 073

26 311

2016

I - VI

120 790

20 132

87 401

13 287

Razem

817 404

20 435

591 455

89 914

* - po odliczeniu należnego wynagrodzenia dla operatora strefy,

Struktura wpływów ze strefy przedstawia się następująco:

 • 75% - opłaty parkingowe (parkomaty i płatności za pomocą telefonu),
 • 22% - opłaty dodatkowe,
 • 3% - abonamenty.

W całym okresie (do końca VI 2016 roku) wystawionych zostało ponad 7700 wezwań do zapłaty za nieopłacony postój lub przekroczenie czasu postoju), z czego ok. 70% zostało opłaconych, a pozostałe poddano egzekucji. W analizowanym okresie wydano łącznie 672 abonamenty na miejsca postojowe, a średnia dobowa liczba pojazdów parkujących na terenie strefy na podstawie biletów parkingowych to 500 sztuk.

Umowa z operatorem została zawarta w 2012 roku i obowiązuje do końca roku 2016.

Pierwszy pełny rok Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu


Po roku funkcjonowania strefy można stwierdzić, że osiągnięto wszystkie założone cele, dla których strefa została wprowadzona:

 • dostępność miejsc postojowych w centrum Swarzędza (praktycznie w każdym momencie możliwe jest znalezienie miejsca parkingowego w strefie),
 • możliwość swobodnego i szybkiego dostępu do UMiG i firm funkcjonujących na Rynku (brak konieczności wielokrotnego objeżdżania Rynku w celu znalezienia miejsca parkingowego),
 • racjonalne korzystanie przez użytkowników z miejsc parkingowych w strefie - kierowcy pozostawiają samochody na czas niezbędny dla załatwienia spraw,
 • trafność wysokości ustalonych przez Radę Miejską opłat - poziom zapełnienia strefy wskazuje, że opłaty nie są ani za niskie ani za wysokie,
 • prognozowany poziom wpływów ze strefy potwierdził się.

Ujawnione problemy:

 • zapełnienie miejsc postojowych na ulicach wokół Rynku i pl. Niezłomnych (z tym problemem liczono się od początku, ze względu na obszar, jaki został objęty strefą),
 • brak dodatkowego parkomatu po północnej stronie Rynku, który powoduje niewłaściwe korzystanie z parkomatu przeznaczonego dla Podstrefy A, czyli niewielkiego parkingu znajdującego się bezpośrednio za budynkiem Ratusza, przez kierowców pojazdów pozostawionych w Podstrefie B.

Dochody i dane statystyczne za okres od III 2013 do II 2014

Dochody i koszty:

 • Łączne wpływy ze strefy za 12 m-cy funkcjonowania: 252,6 tys. zł
 • Koszty funkcjonowania (wynagrodzenie operatora brutto): 224,8 tys. zł
 • Dochód Gminy rozumiany jako różnica między wpływami a wynagrodzeniem operatora: 27,8 tys. zł czyli ok. 2,3 tys. zł miesięcznie
 • Wpływy w podstrefach i obszarach (dot. wyłącznie parkomatów):
  • Podstrefa A - 27%
  • Podstrefa B - 73%
  • Rynek - 75%
  • Pl. Niezłomnych - 25%

Dane statystyczne:

 • Średnia dzienna liczba wydanych biletów w parkomatach:
  • Cała strefa 493 (min. 300, max 831)
   • Rynek - 393,
   • Plac Niezłomnych - 100,
 • Średni czas parkowania 1 pojazdu na podstawie biletu parkingowego: 43 min.
  • Rynek 41 min
  • Pl. Niezłomnych 51 min
 • Wystawiono łącznie 2,9 tys. wezwań do zapłaty,
  • tj. ok. 12 dziennie (licząc wyłącznie dni robocze)
 • Łącznie wystawiono w tym okresie (III 2013 - II 2014) 216 abonamentów na różne okresy.

Zmiana regulaminu strefy od 26 września 2013 r.


26 września 2013 roku wszedł w życie zmieniony regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu (Treść uchwały).

27 sierpnia 2013 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę wprowadzającą zmiany do regulaminu swarzędzkiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Od 26 września 2013 roku mieszkańcy okolic strefy mogą między innymi wykupić identyfikator na więcej niż 1 pojazd (preferencyjna opłata będzie obowiązywać na pierwszy samochód, a kolejne będą obciążone wyższym kosztem), w tym także na pojazd, który jest użytkowany na podstawie dowolnej umowy cywilno-prawnej (pod warunkiem jej notarialnego potwierdzenia). Podobne udogodnienie, tj. rozszerzenie tytułów prawnych do uznania pojazdu za własny, dotyczy również pojazdów użytkowanych przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie strefy.

Zmiana regulaminu dotyczy również zasad parkowania pojazdów przez osoby niepełnosprawne. Pojazdy takich osób mogą parkować bez konieczności wnoszenia opłaty na podstawie niebieskiej karty parkingowej wydawanej przez powiat, jednakże wyłącznie na wyznaczonych i oznakowanych miejscach postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Wprowadzone zostały również przejrzyste zasady nakładania i wnoszenia opłat dodatkowych za nieopłacenie parkowania oraz parkowania ponad czas określony na bilecie parkingowym.

Od wejścia w życie zmian do regulaminu możliwe jest parkowanie na podstawie biletu z innej podstrefy, jedynie w sytuacji, gdy opłata za parkowanie będzie nie niższa niż należna za parkowanie w innej podstrefie. W przypadku swarzędzkiej Strefy, granicznym czasem parkowania jest 40 minut - do tego czasu (koszt parkowania poniżej 1,30 zł) można parkować pojazd na podstawie biletu dla podstrefy B w podstrefie A (wyłącznie parking przy budynku Ratusza), a powyżej tego czasu (koszt parkowania ponad 1,30 zł) - na podstawie biletu z podstrefy A w podstrefie B. W pozostałych przypadkach można spodziewać się otrzymania wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej za przekroczenie czasu parkowania. Prosimy o zwrócenie uwagi na rodzaj parkomatu i dokonywanie zakupu biletu parkingowego w odpowiednim dla danej podstrefy parkomacie.

Przypominamy również, że parkowanie pojazdów w obszarze strefy powinno odbywać się na wyznaczonych miejscach parkingowych. Pozostawianie pojazdu na płycie Rynku, chodnikach i innych miejscach niedozwolonych stanowi nie tylko naruszenie przepisów ruchu drogowego, ale także naruszenie regulaminu strefy płatnego parkowania.

Strefa już funkcjonuje (od 04 marca 2013)


Od 04 marca 2013 roku rozpoczął obowiązywać płatny postój w obszarze swarzędzkiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Przypominamy, że strefą objęty jest Rynek oraz pl. Niezłomnych.

Biuro Strefy, które znajduje się przy ul. Kilińskiego 26 (wejście od ul. Kórnickiej), jest czynne w godzinach funkcjonowania strefy - 9:00 - 17:00. W Biurze można wykupić identyfikatory mieszkańca oraz osoby niepełnosprawnej, abonamenty, a także wnieść opłatę dodatkową.

Przypominamy, że parkomat znajdujący się za budynkiem Ratusza przeznaczony jest wyłącznie dla miejsc parkingowych znajdujących się na małym parkingu za Ratuszem. Dla pozostałych miejsc znajdujących się na swarzędzkim Rynku przeznaczone są parkomaty położone w narożnikach płyty Rynku, po stronie zachodniej i wschodniej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawą z 21.03.1985 r. o drogach publicznych, opłaty drogowe nie są wynagrodzeniem za świadczoną usługę, ale opłatą stanowiącą dochód publiczny. Postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wyznaczonych trybem administracyjnym strefach parkowania nie jest odpłatnym świadczeniem usług parkingowych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Z tego względu nie wystawia się faktur VAT za wykupione bilety parkingowe/identyfikatory/abonamenty.

Umowa z operatorem podpisana


W środę, 12.12.2012 r., została zawarta umowa z operatorem swarzędzkiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wprowadzonej uchwałą nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3301, z dn. 20.07.2012 r.).

Przypominamy, że zgodnie z przyjętą uchwałą swarzędzka strefa będzie obejmować miejsca parkingowe na Rynku oraz pl. Niezłomnych i na jej obszarze zostanie wydzielona podstrefa obejmująca parking przy budynku Ratusza, przeznaczony dla mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (niższy koszt parkowania za pierwsze 0,5 h, wyższy za dłuższy postój). Strefa zostanie wyposażona w minimum 5 nowoczesnych parkomatów, w których za parkowanie będzie można płacić monetami. W późniejszym terminie zostanie również uruchomiona możliwość regulowania płatności za pomocą telefonu komórkowego.

Operator strefy ma 60 dni od 12 grudnia 2012 na uruchomienie Strefy.

Biuro Strefy Parkowania będzie zlokalizowane w Swarzędzu przy ul. Kilińskiego 26 (wejść od ul. Kórnickiej).