Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
PL DE EN

Komunikaty


100 tys. zł na start20 02 2017

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich", które finansowane jest z  budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Więcej informacji na ten temat tutaj:

www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/100-tys-zl-na-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-terenach-wiejskic.html

 

/UMiG/

Fundusze dla początkujących20 02 2017

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że od 13.02.2017 r. zostaje otwarty nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty EFS WRPO i EFS POWER). Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przyznanych na 2017 rok. Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 18.000 zł. Więcej informacji na ten temat tutaj:

poznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

 

/UMiG/

Projektant odwiedzi mieszkańców14 02 2017

SZANOWNI MIESZKAŃCY! NA ZLECENIE GMINY SWARZĘDZ BIURO PROJEKTOWE MUR-BET PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SP. Z O.O. Z POZNANIA OPRACOWUJE DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ PRZEBUDOWY ULICY ZAMKOWEJ, NOWY ŚWIAT, ADAMA MICKIEWICZA, PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, MYLNEJ, BRAMKOWEJ ORAZ GOŁĘBIEJ W SWARZĘDZU.

W WYŻEJ WYMIENIONYCH ULICACH PRZEBUDOWANE ZOSTANĄ:

 • NAWIERZCHNIE DROGOWE
  NOWE JEZDNIE, CHODNIKI, ZJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE,
 • KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA AQUANET SA
  ROZDZIELNIE NA KANALIZACJĘ SANITARNĄ I DESZCZOWĄ,
 • SIEĆ WODOCIĄGOWA AQUANET SA
 • SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ENEA OPERATOR SP. Z O.O.
 • OŚWIETLENIE ULICZNE - NOWE OŚWIETLENIE TYPU LED
 • SIECI TELEKOMUNIKACYJNE - USUNIĘTE ZOSTANĄ EWENTUALNE KOLIZJE.

PONADTO POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. O.O. ZAWIADOMIŁA TUT. URZĄD, ŻE RÓWNIEŻ PLANUJE WYMIANĘ WSZYSTKICH GAZOCIĄGÓW.

INFORMUJEMY, ŻE W CELU OPRACOWANIA PROJEKTÓW PRZYŁĄCZY DO KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ, PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH ORAZ PRZYŁĄCZY ELEKTROENERGETYCZNYCH NIEZBĘDNA BĘDZIE WIZYTA PRZEDSTAWICIELI BIURA PROJEKTOWEGO W PAŃSTWA DOMACH. PROJEKTANCI DOKONAJĄ NIEZBĘDNYCH INWENTARYZACJI, USTALĄ Z PAŃSTWEM LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY ORAZ ZBIORĄ ODPOWIEDNIE OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.

WIZYTY BĘDĄ NASTĘPOWAŁY SUKCESYWNIE OD DNIA 17 LUTEGO BR.

W RAZIE POTRZEBY PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z KOORDYNATOREM PRZEBUDÓW ULIC Z RAMIENIA BIURA:

MGR INŻ. FILIP ŚLEDZIŃSKI

TEL. 696 694 069

/umig/

 

 

 

Ptasia grypa w Wielkopolsce - zalecenia dla osób utrzymujących drób i inne ptaki31 01 2017

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu informujemy o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu wszystkich miejsc utrzymywania drobiu lub innych ptaków.

Ponadto zawiadamiamy, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r., poz. 2091).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem zakazuje się:

 1. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

 2. przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,

 3. pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 4. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

oraz nakazuje się:

 1. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

 2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

 3. utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

 4. zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

  rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych,

  datę przemieszczenia,

  miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

  liczbę ptaków,

 5. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

 6. karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

 7. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

 8. stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

 9. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

 10. oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

 11. powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

 12. dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Ponadto, każdy posiadacz drobiu ma obowiazek zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

 1. zwiększonej śmiertelności;

 2. znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

 3. objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

 4. duszności;

 5. sinicy i wybroczyn;

 6. biegunki;

 7. nagłego spadku nieśności.

 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2091/1 .

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań, tel. 61 868 97 19.

Zasady zajmowania pasa drogowego w związku z organizacją imprez masowych27 01 2017

Na prośbe Starosty Poznańskiego przekazujemy Państwu informację dotyczącą zasad zajmowania pasa drogowego w związku z organizacją imprez masowych. W przypadku rodzenia się wątpliwości lub pytań - prosimy o kontakt z Referatem Infrastruktury Drogowej tel. 61 65 12 409 lub 61 65 12 410.

/pn/

Załóż firmę przez telefon! Informacja Ministerstwa Rozwoju16 01 2017

Ministerstwa Rozwoju rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Oto informacja na ten temat.

Konkurs „Zabytek Zadbany”13 01 2017

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków  „Zabytek Zadbany". Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Nad przebiegiem konkursu czuwa jury, składające się z ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabytków. Jury ocenia jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo TUTAJ

/umig/

 

Bezpłatne przejazdy dla uczniów i studentów - odbierajmy zaświadczenia23 12 2016

Jak już informowaliśmy, na wniosek burmistrza Mariana Szkudlarka radni Swarzędza podjęli uchwałę, na mocy której od 1 stycznia 2017 uczniowie do 24 roku życia oraz studenci zamieszkali na terenie naszej gminy mogą bezpłatnie korzystać z usług Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej.

Od 21 grudnia 2016 r. można odbierać imienne zaświadczenia, które zgodnie z uchwałą od 1 stycznia 2017 będą uprawniały do bezpłatnego korzystania z naszej komunikacji. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Swarzędz mogą odbierać zaświadczenia (także po zakończeniu przerwy świątecznej w pierwszym tygodniu stycznia) w sekretariatach swoich szkół. Pozostali uczniowie, a także studenci powinni zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1 (pokój 411) lub do siedziby ZGK przy ul. Strzeleckiej 2 w Swarzędzu. Warunkiem wydania zaświadczenia jest okazanie legitymacji szkolnej lub studenckiej potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy Swarzędz.

Uczniowie i studenci, którzy nie będą uprawnieni do otrzymania zaświadczenia, nadal będą mogli korzystać z ulgi w wysokości 50%.

Przypominamy, że uczniowie i studenci to kolejna grupa naszych mieszkańców, która w bieżącej kadencji samorządu uzyska prawo do bezpłatnych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową. Od 1.01.2016 roku z takiego uprawnienia korzystają już nie tylko dzieci, ale i opiekunowie rodzin wielodzietnych oraz osoby w wieku 65+. Celem wprowadzanych zmian, poza chęcią wsparcia naszych Mieszkańców w wychowaniu dzieci i młodzieży, jest promowanie publicznego transportu zbiorowego.

/MS/

 

 

 

 

Mamy już najniższe podatki od środków transportowych9 12 2016

29 listopada 2016 podczas sesji Rady Miejskiej na wniosek burmistrza Swarzędza Mariana Szkudlarka jednogłośnie podjęta została uchwała obniżająca dotychczasowe stawki podatku od środków transportowych do najniższego dopuszczanego ustawą poziomu. Jak wyjaśnia burmistrz Szkudlarek, celem takiej decyzji jest stworzenie przedsiębiorcom jak najdogodniejszych warunków prowadzenia biznesu i zachęcenie ich do rejestracji firm oraz pojazdów na terenie gminy Swarzędz. W przyszłości powinno to przełożyć się na wzrost wpływów podatkowych do budżetu naszej gminy.

Pełna treść uchwały, która wchodzi w życie z początkiem 2017 roku, dostępna jest pod adresem: bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2016/281_2016.pdf

 

Bezpłatne badania profilaktyczne - zapraszamy8 12 2016

Burmistrz Marian Szkudlarek zaprasza mieszkańców miasta i gminy Swarzędz na bezpłatne badania profilaktyczne, które obejmować będą:

 • badania laboratoryjne kardiologiczne (profil lipidowy, glukoza, kreatynina, potas, wapń);
 • badania laboratoryjne tarczycowe (TSH, FT4);
 • usg Doppler kończyn dolnych (konsultacja z badaniem);
 • usg Doppler tętnic szyjnych;
 • echo serca;
 • usg tarczycy.

Badania te wykonywać będzie Centrum Medyczne DIAGNOSIS w Zalasewie, Os. Sarmackie 1/4 już od 9 grudnia 2016 r. do wyczerpania limitu miejsc, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr telefonu: 61 875 54 08 oraz 503 803 909.

Z bezpłatnych badań skorzystać mogą pełnoletni mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz. Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym. Liczba miejsc ograniczona.

Jedna osoba może zapisać się na jedno badanie specjalistyczne (usg lub echo) oraz jedno badanie laboratoryjne. W przypadku badań laboratoryjnych istnieje możliwość wykonania dodatkowego badania odpłatnie z 10% zniżką.

W czasie badań Centrum Medyczne DIAGNOSIS zaprasza Państwa również na bezpłatne konsultacje z dietetykiem, podczas których można będzie wykonać analizę składu masy ciała.

/edu/

 

 

 

 

 

 

 

 

NFZ: Lepiej zapobiegać niż leczyć8 12 2016

Na prośbę Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przekazujemy Państwu informację na temat profilaktycznych programów zdrowotnych "Lepiej zapobiegać niż leczyć".

Oto ULOTKA NFZ.

 

/mw/

 

 

Nowy wzór znaku zakazu palenia6 12 2016

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów (art. 5. ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia”) Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował nowy wzór znaku zakazu palenia.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów - FLORIANY21 11 2016

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

FLORIANY!

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko

pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości

życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania

wykluczeniu.

Więcej informacji TUTAJ

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/20179 11 2016

UMiG w Swarzędzu informuje, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Swarzędz będzie realizowane w następujący sposób:

1) Dla drogi krajowej nr 92- „akcję zima” prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

nr tel. 61 866 58 34 (Osoba dyżurująca całodobowo)

2) Dla byłej drogi nr 5- „akcję zima” prowadzi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, RDW Gniezno

nr tel. 61 426 56 23, tel. 603 559 169

-była droga nr 5:

ul. Gnieźnieńska (Bogucin, Janikowo, Wierzenica, Kobylnica)

ul. Poznańska (Kobylnica, Uzarzewo)

3) Dla dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz (wg poniższego zestawienia) „akcję zima” prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu:

nr tel. 508 236 315 (osoba dyżurująca całodobowo)

-na terenie miasta Swarzędz:

ul. Rabowicka

-na terenie gminy Swarzędz:

Polna/ Średzka/ Kórnicka/ Tulecka (była droga nr 433)

2407P- Koziegłowy-Swarzędz

2408P- Wierzonka-Pobiedziska

2410P- Swarzędz-Środa Wielkopolska

2432P- Sarbinowo-Tarnowo

2435P- Swarzędz-Biskupice

2436P- Swarzędz-Sarbinowo

2437P- Biskupice-Paczkowo

2439P- Paczkowo-Trzek

2449P- Wierzenica-Kobylnica

2512P- ul. Rabowicka

4) Dla dróg gminnych

W sezonie 2016/ 2017 zimowe utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz prowadzone będzie przez konsorcjum firm:

Technika Sanitarna Sp. z o. o., ul. Jasielska 7 B, 60-476 Poznań

Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. sp.k.,ul. Świerkowa 48, 62-020 Rabowice

Poniżej podajemy numery telefonów do osób przyjmujących Państwa zgłoszenia:

- Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu - Agata Matusiak, Sandra Wichłacz tel. 61 65 12 410

poniedziałek 8.00 - 16.00

wtorek - piątek 7.30 – 15.30

- Straż Miejska telefon interwencyjny tel. 61 65 10 986

poniedziałek – piątek 6.00 – 22.00

Poza godzinami pracy urzędu oraz w soboty, niedziele i święta zgłoszenia przyjmować będzie:

- Swarzędzkie Centrum Ratunkowe dyspozytor tel. 500 250 998

Opracowany plan obejmuje wykaz poszczególnych ulic miasta i gminy Swarzędz, objętych zimowym utrzymaniem z podziałem na 3 standardy utrzymania zimowego

I standard ( sieć strategiczna )

to drogi i ulice na których odbywa się ruch komunikacji autobusowej oraz na terenie utwardzonych przystanków autobusowych, obejmuje on:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej

 • w przypadku wystąpienia nagłego bądź niespodziewanego zjawiska przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości zimowej w czasie 30 minut licząc od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

SWARZĘDZ:

Armii Poznań,

Bronisława Geremka,

Graniczna,

prof. Stanisława Kirkora,

Kosynierów,

Kórnicka,

Kupiecka,

Adama Mickiewicza,

Plac Niezłomnych,

Nowowiejska,

Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej,

Nowy Świat,

Plac Powstańców Wielkopolskich,

Jakuba Przybylskiego,

Rynek,

Stawna,

Henryka Szumana,

Tysiąclecia,

Zapłocie,

Pętla Kościuszkowców,

Droga do ogródków działkowych- odcinek od ulicy Kirkora wzdłuż wiaduktu (ul. Poznańska)

Droga dojazdowa do Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich na Os.Mielżyńskiego

Polna-Cieszkowskiego,

Kwaśniewskiego,

Średzka,

Cmentarna,

Dworcowa,

Kościuszki,

Piaski,

Wrzesińska,

Jesionowa,

Św. Marcina,

Grudzińskiego,

Zamkowa,

Strzelecka;

ZALASEWO:

Armii Poznań,

Transportowa,

Planetarna;

GARBY:

Podleśna (odcinek od ul. Tuleckiej do pętli autobusowej),

Transportowa,

Działka nr ewid. 74;

PACZKOWO:

Dworska,

Sokolnicka (od ul. Dworskiej do Sokolnik Gwiazdowskich);

JASIN:

Bliska;

BOGUCIN:

  Władysława Słocińskiego (zjazd z dr. nr 5 + pętla autobusowa);

RABOWICE:

Bliska,

Bukowa,

Olszynowa,

Świerkowa;

KRUSZEWNIA:

Czarnoleska,

Spółdzielcza;

GORTATOWO:

Swarzędzka;

UZARZEWO:

Akacjowa;

WIERZENICA:

Wierzenicka;

WIERZONKA:

Działkowa;

KARŁOWICE:

Topolowa;

JANIKOWO:

Asfaltowa,

Podgórna,

Swarzędzka;

SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE:

Łubinowa (Sokolnicka- Truskawkowa),

Sokolnicka (Sokolnicka- Truskawkowa);

II standard ( sieć podstawowa)

to drogi ulice gminne o nawierzchni bitumicznej bądź z kostki brukowej

Standard ten obejmuje:

 • posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej

 • przystąpienie do usuwania śliskości zimowej oraz odpłużenie musi nastąpić w czasie 2 godziny licząc od momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

 • podczas opadu może wystąpić warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu

 • podczas ciągłych opadów działania muszą być ponawiane, aż do czasu ustania opadu z częstotliwością zapewniającą przejezdność drogi

SWARZĘDZ:

Gen. Józefa Bema

Boczna

Bramkowa

Jana Brzechwy

Brzoskwiniowa

Cechowa

Marii Curie Skłodowskiej

Cybińska

Czereśniowa

Jarosława Dąbrowskiego

Działkowa

Aleksandra Fredry

Jurija Gagarina

Gołębia

Grunwaldzka

Gruszczyńska

Gryniów

Gwiaździsta

plac Handlowy

Harcerska

Jasińska

Teofila Kaczorowskiego

Jana Kasprowicza

Jana Kilińskiego

Kobylnicka

Jana Kochanowskiego

Marii Konopnickiej

Wojciecha Kossaka

Krańcowa

Ignacego Krasickiego

Józefa Kraszewskiego

Kręta

Krótka

Księżycowa

Gen.Tadeusza Kutrzeby

Kwiatowa

Malinowa

Mała Rybacka

Karola Marcinkowskiego

Jana Matejki

Meblowa

Miła

Miodowa

Morelowa

Mylna

Napoleońska

Nowa

Ogrodowa

Okrężna

Elizy Orzeszkowej

Osiedlowa

Ignacego Paderewskiego

Piaskowa

Józefa Pieprzyka

Podgórna

Pogodna

Południowa

Józefa Poniatowskiego

Promykowa

Bolesława Prusa

Mikołaja Reja

Władysława Reymonta

Rolna

Różana

prof. Jana Rutkowskiego

Rzemieślnicza

Henryka Sienkiewicza

Władysława Sikorskiego

Piotra Skargi

Skryta

Słoneczna

Juliusza Słowackiego

Sosnowa

Spokojna

Sporna

Tadeusza Staniewskiego

Stanisława Staszica

Jędrzeja i Jana Śniadeckich

Leonida Teligi

Tortunia

Romualda Traugutta

Warszawska

Warzywna

Ks.Piotra Wawrzyniaka

Wąska

Wiankowa

Wielka Rybacka

Pauliny i Augusta Wilkońskich

Wiśniowa

Wschodnia

Józefa Wybickiego

Zacisze

Zwycięstwa

Stefana Żeromskiego

Żwirki i Wigury

Żytnia

Osiedle Hipolita Cegielskiego

Osiedle Czwartaków

Osiedle Dąbrowszczaków

Osiedle Tytusa Działyńskiego

Osiedle Kościuszkowców

Osiedle Macieja Mielżyńskiego

Osiedle Edwarda Raczyńskiego

Osiedle Zygmunta III Wazy

3 Maja

Obwodnica Śródmieścia

Łąkowa

BOGUCIN:

Janikowska

Jodłowa

Olchowa

Władysława Słocińskiego (poza pętlą i zjazdem z dr. Nr 5)

Sosnowa

Wiśniowa

Wrzosowa

GARBY:

Podleśna

GORTATOWO:

Cicha

Fabryczna

GRUSZCZYN:

Katarzyńska (Swarzędzka- Krańcowa)

Kolejowa

Leśna

Łąkowa

Mechowska (Zielińska- Katarzyńska)

Okrężna (Swarzędzka- Kolejowa)

Polna

Spadochronowa

Wieżowa

Zielińska

Żwirki i Wigury

JANIKOWO:

Leśna

Ogrodnicza

Pilotów

JASIN:

prof. Jana Rutkowskiego

Sadowa

Sołecka

Stolarska

Szklarniowa

Wiosenna

Droga dojazdowa-Spiral,Szpot i in.

KOBYLNICA:

Szkolna (Poznańska- przejazd kolejowy)

Żwirki i Wigury

PACZKOWO:

Polna i prostopadłe drogi dojazdowe do ul. Polnej

Szkolna

RABOWICE:

Dębowa

ZALASEWO:

Jeżynowa

prof. Józefa Kostrzewskiego

Osiedle Leśne

Osiedle Wielkopolskie

Józefa Rivoliego (Hewelisza- Armii Poznań)

Tadeusza Staniewskiego

WIERZONKA:

Gminna-domy

WIERZENICA:

Dębowa

SARBINOWO:

Dobra-Zaborska

III standard ( sieć lokalna) -wszystkie pozostałe ulice niewymienione w standardach I i II

to drogi ulice gminne o nawierzchni nieutwardzonej, utwardzone gruzobetonem bądź kruszywem kamiennym:

W zakresie III strategii przewiduje się:

 • usunięcie śliskości zimowej wyłącznie poprzez odpłużenie i uszorstnienie piaskiem w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej

 • zlecenie dla firmy odpowiedzialnej za utrzymanie zimowe dróg będzie uruchamiane po potwierdzeniu nieprzejezdności drogi.

* * * * * * * * *

Mieszkańcom przypominamy, iż obowiązek odśnieżania i zabezpieczania chodników należy do właściciela nieruchomości, do której przylega chodnik. Śnieg zalegający na chodnikach winien być gromadzony na chodniku wzdłuż krawędzi jezdni. Prosimy nie składować śniegu na jezdni- skutkuje to zaistnieniem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym sankcjonowanym ponadto mandatem ze strony Straży Miejskiej.

Pamiętajmy także o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. Na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków, mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.

/umig/

FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności online dla NGO5 10 2016

Fundacja FaniMani wprowadza nową usługę FaniPay – pierwszy w Polsce serwis płatności dedykowany trzeciemu sektorowi. Dzięki temu rozwiązaniu każda zarejestrowana w KRS fundacja czy stowarzyszenie będzie mogła zbierać darowizny online w niezwykle łatwy sposób, bez wypełniania zbędnych formalności.

Więcej informacji TUTAJ.

Bezpłatny kurs komputerowy22 09 2016

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Podnieś swoje cyfrowe kompetencje – to takie proste!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.

Więcej informacji dotyczących projektu znajdą Państwo na plakacie oraz stronie dobrakadra.pl

Komunikat w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/201719 09 2016

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2016/2017 - TUTAJ.

USC - zmiana godzin urzędowania15 09 2016

Od 1 października 2016 Urząd Stanu Cywilnego w Swarzędzu czynny będzie, tak samo jak Urząd Miasta i Gminy, w poniedziałki od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30. Zapraszamy na ul. Poznańską 25 w Swarzędzu.

/umig/

Stypendia i zasiłki szkolne8 09 2016

Zgodnie z uchwałą nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz stypendia oraz zasiłki szkolne realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Uwaga: Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych czyli tzw. „zerówek” nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego, ponieważ nie są objęte obowiązkiem szkolnym, a jedynie rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 514 złotych netto na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe

Stypendia szkolne przyznawane są na dany rok szkolny.

Zasiłki szkolne

W przypadku, gdy uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, na którego wydarzenie nie ma wpływu, ma prawo ubiegać się o zasiłek szkolny. O zasiłek szkolny można się starać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, które spowodowało trudną sytuację ucznia.

Zasiłek szkolny ma charakter jednorazowego wsparcia dla ucznia, może być przyznany maksymalnie raz w roku w kwocie nie wyższej niż pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 114) (5 x 118,00= 590,00 zł).

Zdarzeniem losowym może być w szczególności:

- utrata pracy przez jedynego żywiciela rodziny

- klęska spowodowana pożarem domu/mieszkania zajmowanego przez rodzinę ucznia

- śmierć jednego z rodziców

- choroba uniemożliwiająca pracę zarobkową

- itp.

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (do pobrania TUTAJ)

2) Zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku

3) zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze (w przypadku rolników)

4) zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym

5) dowód otrzymania renty/emerytury

6) dowód otrzymania alimentów

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu w terminie od 16 sierpnia do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października w poniedziałki od 8:00 – 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U 2015 poz 2156 ze zm)

Uchwała Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 2015.4077).

/ops/

 

Komunikat OPS27 07 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 - Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że od miesiąca września 2016 roku wypłata dodatków do zasiłku rodzinnego na dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, technika, licea) oraz wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku dla dzieci, które ukończyły już 18 rok życia, uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia szkolnego lub oświadczenia  potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w roku szkolnym 2016/2017.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej i ma ukończone 18 lat, aby otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc wrzesień 2016 r., powinna dostarczyć zaświadczenie szkolne lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2016/2017.

Zaświadczenie albo oświadczenie należy dostarczyć do Sekcji Świadczeń Rodzinnychi Funduszu Alimentacyjnego w terminie do dnia 15 września 2016 roku (jeśli wypłata ma nastąpić we wrześniu).

W przypadku braku w/w dokumentu zasiłek rodzinny (powyżej 18-tego roku życia) i dodatki do zasiłku rodzinnego (rozpoczęcie roku szkolnego i dojazd) oraz fundusz alimentacyjny  (powyżej 18-tego roku życia) zostaną wstrzymane.

Rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Od miesiąca sierpnia będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego, a od miesiąca września wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.

Obowiązują dochody za 2015 rok.

Beata Pacholczak

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

 

Bezpłatna sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących16 03 2016

Gmina Swarzędz rozpoczęła realizację programu, który ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt oraz ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu. Wolno żyjące koty i kotki z terenu naszej gminy mogą zostać poddane sterylizacji lub kastracji w jednej ze wskazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu lecznic.

Osoby, które chciałyby się podjąć tego zadania i stać się społecznym opiekunem zwierzęcia muszą w pierwszej kolejności zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i wypełnić deklarację opiekuna społecznego oraz wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg kastracji/sterylizacji.
Następnie wraz z otrzymanym z urzędu skierowaniem, należy udać się do wybranej lecznicy (jednej z czterech wskazanych na skierowaniu), gdzie zwierzę zostanie poddane zabiegowi. Po krótkiej rekonwalescencji, opiekun wypuszcza kota lub kotkę w miejscu ich pochwycenia.
Akcja obejmuje również, w uzasadnionych przypadkach, usypianie ślepych miotów wolno żyjących kotek. Ponadto opiekunowie społeczni mogą składać wnioski o wydanie karmy przeznaczonej na dokarmianie kotów wolno żyjących. Karma wydawana będzie zgodnie z warunkami programu nie wcześniej niż 28 września 2016 r. na okres zimowy. Całość akcji finansowana jest z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz.

Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta UMiG, stanowisko nr 4, tel. 61 65 10 714.

Do pobrania:

Deklaracja opiekuna społecznego kotów wolno żyjących

Wniosek na zabieg sterylizacji/kastracji lub uśpienia ślepych miotów kotów wolno żyjących

Wniosek o wydanie karmy opiekunom społecznym kotów wolno żyjących

/ros/

ePUAP – w swarzędzkim ratuszu potwierdzisz Profil Zaufany7 03 2016

Od 29 marca br. w Swarzędzu można dokonać potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP. Przypomnijmy, że ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Pozwala załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu na stronie www.epuap.gov.pl.

Natomiast Profil Zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:

1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
2.
Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
3. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów: urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

Punkt potwierdzający na terenie Gminy Swarzędz znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, w Biurze Obsługi Interesanta przy stanowisku nr 4.

Punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu, następnie weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer pesel, identyfikator użytkownika. Po pozytywnej weryfikacji danych, uprawniony urzędnik potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

Magdalena Dudzińska

Rynek 6 - nowy adres punktu kasowego7 03 2016

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2016 punkt kasowy „Monetia” został przeniesiony z holu ratusza do nowego miejsca – Rynek 6 w Swarzędzu. Od wpłat należności na rzecz UMiG w Swarzędzu nadal nie będzie pobierana prowizja.

/umig/

Zgłaszanie awarii kanalizacji - informacja Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”29 01 2016

Przypominamy, że w przypadku zauważenia:

 • awarii kanalizacyjnej,
 • zapadniętej nawierzchni przy studzience kanalizacyjnej,
 • uszkodzenia lub brak włazu, który został skradziony,
 • a także w innych kwestiach związanych z siecią kanalizacyjną

należy zadzwonić pod bezpłatny numer Pogotowia Wodociągowego 994.

SIEĆ ZMPZ
Ponadto informujemy, że bezpośredni nadzór nad sieciami i obiektami kanalizacyjnymi wybudowanymi i uruchomionymi w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” bezpośredni nadzór prowadzi konsorcjum firm: TERLAN Sp. z o.o i Hydro Term Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Paweł Wachowiak

Telefony kontaktowe:
Rafał Rudnicki - 663 786 385 
Wiesław Gronowski - 603 661 099

Wraz z przekazaniem przez Aquanet S.A do eksploatacji sieci i obiektów w/w konsorcjum, na ogrodzeniach przepompowni są umieszczane tabliczki informacyjne z telefonami alarmowymi.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”