Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Regulamin


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 r.

zmieniony uchwałą Nr XLV/411/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania /Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz.5171 z dn.11.09.2013r./

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu - aktualny tj. obowiązujący od 01.04.2020 (z wykreślonymi przepisami uchylonymi wyrokiem WSA sygn. akt IV SA/Po 740/16 z 20.12.2016 roku)

(ZOBACZ treść regulaminu obowiązująca do 25.09.2013)

(ZOBACZ treść regulaminu obowiązująca od 26.09.2013 do 31.03.2020)

§ 1.

Regulamin określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, oraz parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu wymienionych w Uchwale Nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłaty oraz sposób ich pobierania.

§ 2.

Użyte w regulaminie określenia oraz skróty oznaczają:

1) SPPN - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,

2) BOSPP - Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania,

3) kontroler SPPN - pracownik upoważniony do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPPN,

4) bilet parkingowy - wydruk z automatu parkingowego, lub wykup w aplikacji telefonu komórkowego stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPPN,

5) identyfikator - dokument zawierający swój numer seryjny oraz numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty zryczałtowanej, upoważniający do parkowania bez wnoszenia opłaty jednorazowej,

6) karta abonamentowa - dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej, uprawniający do parkowania w SPPN bez wnoszenia opłaty jednorazowej,

7) karta parkingowa - dokument wydany osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003, Nr 58, poz. 515 ze zm.),

8) koperta - zastrzeżone, stanowisko postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez osobę, która poniosła z tego tytułu opłatę, wniosek o kopertę

9) automat parkingowy (parkometr) - urządzenie inkasujące wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet,

10) wezwanie - raport - dokument wystawiany przez kontrolera SPPN w czasie dokonywania przez niego kontroli, stwierdzający nie wniesienie opłaty za parkowanie,

11) czas parkowania:

a)  prawidłowy - czas parkowania pojazdu samochodowego udokumentowany biletem parkingowym, identyfikatorem mieszkańca, identyfikatorem pojazdu osoby niepełnosprawnej z kartą parkingową, kartą abonamentową lub opłacony telefonem komórkowym.,

b) nieprawidłowy (nieopłacony) - czas parkowania w SPPN bez wniesienia wymaganej opłaty, udokumentowany wezwaniem-raportem,

c) przedłużony - udokumentowany wezwaniem - raportem czas parkowania w SPPN bez wniesienia wymaganej opłaty, liczony od momentu utraty ważności biletu parkingowego do chwili zgłoszenia w BOSPP i uiszczenia opłaty dodatkowej.

12) karta pojazdu elektrycznego - dokument potwierdzający dysponowanie elektrycznym napędem pojazdu.

Rozdział I.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 3.

1. Za parkowanie w SPPN pobiera się opłaty w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do Uchwały.

2.  Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w każdym miejscu obszaru SPPN, bez względu na zgodność parkowania z przepisami o ruchu drogowym, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.

3.  Dopuszcza się możliwość zaniechania poboru opłat w określone dni, na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędza, którą podaje się do publicznej wiadomości wsposób zwyczajowo przyjęty, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

§ 4.

1. Granice obszaru SPPN i zakres ulic określa Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miasta.

2. Wjazdy do SPPN oznakowane są znakami D-44 "strefa parkowania", natomiast wyjazdy znakami D-45 "koniec strefy parkowania".

§ 5.

1. W SPPN stosuje się następujące opłaty za parkowanie:

1) jednorazowe - uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym, lub przez telefon komórkowy (po wdrożeniu),

2) zryczałtowane - uiszczane poprzez wykupienie identyfikatora w kasie BSPP,

3) abonamentowe - uiszczane poprzez wykupienie karty abonamentowej.

2.  Identyfikatory mieszkańca oraz karty abonamentowe można wykupić wyłącznie w BOSPP.

3. Rejestracji i innych czynności umożliwiających dokonanie płatności przez telefon komórkowy dokonuje się samodzielnie (po wdrożeniu).

4. Postój pojazdów zaopatrzenia oraz taksówek w SPPN, w czasie jej funkcjonowania, z zastrzeżeniem § 7, pkt 4, jest odpłatny tak, jak postój innych pojazdów.

§ 6. UCHYLONY

Od opłat, o których mowa w § 3 zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).

§ 7.

Ustala się zerową stawkę za parkowanie dla:

1) oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, pogotowie, policji itp.),

2) pojazdów jednośladowych,

3) pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową, na miejscach oznaczonych znakiem P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" wraz ze znakiem D-18a "parking - miejsce zastrzeżone" z dodatkową tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej,

4) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek",

5) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,

6) pojazdów z identyfikatorami na kopertach Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Rozdział II.

REALIZACJA OPŁAT W SPPN

§ 8.

1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPPN jest niezwłoczne po zaparkowaniu wniesienie opłaty za parkowanie.

2. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w pasach drogowych wszystkich ulic objętych obszarem SPPN.

3. Nie dopełnienie obowiązku określonego w ust.1 powoduje nałożenie na właściciela pojazdu samochodowego parkującego w SPPN opłaty dodatkowej, której wysokość określona jest w Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu.

§ 9.

1. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 30 minut, a kwota opłaty w tym wypadku jest zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy.

2. Wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr. Opłacenie czasu parkowania, z zastrzeżeniem ust.1 następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.

3. Parkomat niewydaje reszty, a nadwyżka ponad planowany czas parkowania przeliczana jest na dodatkowe minuty postoju.

4. Wykupienie biletu parkingowego może nastąpić również przy użyciu telefonu komórkowego lub innego urządzenia dysponującego odpowiednią aplikacją.

5. Opłata jednorazowa dokonana zgodnie z ust.4, obliczana jest proporcjonalnie do obowiązujących stawek za rzeczywisty czas postoju liczony co do minuty.

§ 10.

Uprawnienie do wykupienia identyfikatora, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej, posiadają:

1) Osoba zameldowana w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPPN, na pobyt stały lub tymczasowy, z zastrzeżeniem ust. 2, będąca właścicielem pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 tony z zastrzeżeniem § 12. ust. 1.

2) Uprawnienie do wykupienia identyfikatora posiadają także osoby zameldowane na pobyt tymczasowy, będące najemcami lokalu mieszkalnego, usytuowanego przy ulicach objętych SPPN po upływie roku od chwili pierwszego zameldowania z zastrzeżeniem § 12. ust. 1.

3)  Osoba fizyczna może otrzymać identyfikator na każdy pojazd samochodowy o masie do 3,5 tony, którego jest właścicielem, po uiszczeniu opłaty zryczałtowanej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

4) Jako właściciela pojazdu, przyjmuje się także osoby będące użytkownikiem pojazdów samochodowych, na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową oraz umowy cywilno-prawnej sporządzonej w formie pisemnej potwierdzonej notarialnie pod rygorem nieskuteczności.

§ 11.

Osoby, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2 mogą wykupić identyfikator, po przedstawieniu w BSPP następujących dokumentów:

1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnieni są jako właściciele,

2) umowy leasingu lub sprzedaży pojazdu na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową lub umowy cywilno-prawnej potwierdzonej notarialnie wraz z kopią pozostawianą w aktach sprawy w BOSPP,

3) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania.

§ 12.

1. Osoby zameldowane pod tym samym adresem w obszarze SPPN wymienione w § 10 pkt 1 i 2 upoważnione są do wykupienia po preferencyjnej cenie identyfikatora na jeden pojazd, dla rejonu zgodnego z adresem zameldowania. Cena identyfikatora nabywanego na każdy kolejny pojazd określona jest w Załączniku nr 2 do Uchwały.

2. Identyfikator jest ważny tylko w rejonie dla którego został wydany.

3. Posiadacz ważnego identyfikatora który przestał być właścicielem pojazdu samochodowego, lub zmienił adres zameldowania poza granice SPPN, zobowiązany jest do jego zwrotu. W przypadku zwrotu jego posiadacz otrzyma zwrot opłaty za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nie rozpoczętych miesiącach).

4. W razie utraty lub kradzieży identyfikatora BOSPP nie zwraca kosztów za nie wykorzystany okres jego ważności.

5.  Osoby zameldowane w lokalach usytuowanych przy ulicach objętych SPPN, które nie dokonają opłaty zryczałtowanej i nie wykupią identyfikatora, uiszczają opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPPN, na zasadach określonych w § 9.

§ 13.

1. Dla podmiotów gospodarczych, które posiadają tytuł prawny do lokalu w obszarze SPPN, bądź wykonujących na zlecenie służb miejskich usługi na rzecz mieszkańców, mogą być sprzedane karty abonamentowe.

2.  Abonament przysługuje wyłącznie na pojazd stanowiący własność danego podmiotu gospodarczego lub użytkowanego na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zwartej z bankiem lub firmą leasingową, umowy cywilno-prawnej sporządzonej w formie pisemnej potwierdzonej notarialnie pod rygorem bezskuteczności, po okazaniu jej oryginału i przekazaniu kserokopii do akt sprawy - po złożeniu wniosku i przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, tytuł prawny do lokalu w obszarze SPPN, lub zlecenie służb miejskich na wykonanie usługi na rzecz mieszkańców w obszarze SPPN.

3. Wysokość opłat abonamentowych, o których mowa w § 5, ust.1, pkt 3 określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

4.  Karty abonamentowe potwierdzające wniesienie opłaty dla podmiotów gospodarczych wykonujących na zlecenie służb miejskich usługi na rzecz mieszkańców wydaje się na okres od 1 do 25 dni roboczych, w których obowiązują opłaty za parkowanie.

5. Abonament jest ważny tylko w rejonie, dla którego został wydany.

6. Posiadacz ważnego abonamentu, który utracił tytuł prawny do lokalu w obszarze SPP zobowiązany jego do jego zwrotu. W przypadku zwrotu abonamentu jego posiadacz otrzyma zwrot opłaty za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nierozpoczętych miesiącach).

§ 14.

1. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą występować o wyznaczenie na ulicach objętych SPPN, po wniesieniu opłaty zryczałtowanej, określonej w Uchwale, zastrzeżonych miejsc postojowych - kopert.

2. Liczba kopert jest limitowana i nie może przekroczyć 10 % miejsc postojowych w SPPN.

3. Identyfikator, wydany dla osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego, o których mowa w ust. 1, ważny jest wyłącznie na określonej kopercie, zastrzeżonej na prawach wyłączności, oznaczonej numerem, w okresie określonym w identyfikatorze.

4. Oznakowanie koperty, jak i jej likwidację wykonuje Urząd Miasta i Gminy.

5. Utrata ważności identyfikatora wydanego na określoną kopertę, następuje:

1) z upływem terminu, na który został wydany,

2) z powodu rezygnacji z koperty przez wnioskodawcę,

3) w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego stwierdzeniem wykorzystywania zastrzeżonego miejsca postoju, na cele inne niż parkowanie pojazdu samochodowego,

4) w wyniku jego cofnięcia, spowodowanego przyczynami leżącymi po stronie Urzędu Miasta i Gminy.

6. W przypadku określonym w ust. 5, pkt. 2, 3 i 4 na rzecz osoby lub podmiotu gospodarczego, które wykupiły identyfikator, następuje zwrot części opłaty zryczałtowanej, za niewykorzystany okres ważności identyfikatora, liczony w pełnych niewykorzystanych miesiącach.

7. Zajęcie koperty przez pojazdy samochodowe innych osób lub podmiotów gospodarczych, nie upoważnia do wysuwania z tego tytułu roszczeń w stosunku do Urzędu Miasta i Gminy. UCHYLONY

§ 15.

1. Bilety parkingowe wykupione w automacie parkingowym, identyfikatory mieszkańca, karty abonamentowe, karty parkingowe oraz karty pojazdu elektrycznego należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości, co do ich treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

2. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego, należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym najbliższym automacie parkingowym.

3.  W ramach wniesionej opłaty za parkowanie można zmieniać miejsce parkowania.

4. Uiszczenie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i reklamowej, a także innej działalności, do prowadzenia której niezbędne jest posiadanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

§ 16.

Wykupienie identyfikatora mieszkańca, karty abonamentowej lub karty pojazdu elektrycznego i umieszczenie jej wewnątrz pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w § 15, upoważnia do parkowania bez wniesienia opłaty jednorazowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wyznaczonych miejscach w obszarze SPP..

Rozdział III.

PARKOWANIE BEZ WNIESIENIA OPŁATY

§ 17.

1. Za parkowanie w SPPN, bez wniesienia opłaty, udokumentowane wezwaniem-raportem, pobiera się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Przez parkowanie w SPPN bez wniesienia opłaty rozumie się:

1) parkowanie bez wniesienia opłat za parkowanie, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II niniejszego regulaminu,

2) parkowanie bez udokumentowania w sposób określony w § 15,

3) parkowanie ponad czas opłacony,

4) parkowanie z identyfikatorem mieszkańca lub kartą abonamentową w innym miejscu niż wskazanym na tym dokumencie,

5) parkowanie z biletem parkingowym wykupionym za postój w innej podstrefie niż podstrefa, w której pozostawiono pojazd, chyba, że wniesiona opłata jest nie niższa niż opłata należna za postój w podstrefie, w której pozostawiony jest pojazd.

3. Opłatę dodatkową należy wpłacać w kasie BOSPP lub na rachunek bankowy wskazany na wezwaniu.

4. Mandat karny za postój niezgodny z przepisami prawa o ruchu drogowym, pobierany przez funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za czas parkowania oraz obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

§ 18.

1. Ustala się opłaty dodatkowe w wysokościach określonych w pkt 4 Załącznika nr 2 do uchwały.

2. Opłaty dodatkowe stają się wymagalne po upływie 14 dni od daty wystawienia wezwania.

§ 19. UCHYLONY

1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPPN upoważnieni są wyłącznie pracownicy, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPPN.

2. Kontrolerzy wykonują swoje obowiązki w stroju służbowym z widocznym numerem służbowym.

§ 20. UCHYLONY

Obowiązkiem kontrolerów SPPN jest kontrola parkowania pojazdów, a w szczególności: kontrolowanie wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów, sprawdzanie ważności biletów parkingowych oraz wniesienia opłat w parkometrach,

1) sprawdzanie ważności kart abonamentowych i identyfikatorów,

2) wypisywanie w terenie wezwań - raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie bez wniesienia opłaty i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu samochodowego,

3) zgłaszanie Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z parkowaniem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,

4) kontrola stanu oznakowania SPPN oraz zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie do operatora SPPN.

§ 21. UCHYLONY

Kontrolerzy SPPN nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych, identyfikatorów ani abonamentów.

Rozdział IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. Wzory biletów parkingowych, identyfikatorów i wezwań-raportów określa operator SPPN.

2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPPN, reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w siedzibie BOSPP, oraz zarządcę drogi.