Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE
Wszystkie wydarzenia
26 01 2021 (wtorek)

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu zaprasza na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbędzie się 26 stycznia 2021 r., godz. 13:00 w formie zdalnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

4. Informacja o realizacji zadań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2021.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2021 - 2043.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Województwa Wielkopolskiego na zadania z zakresu kultury.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu XIV/170/2019 z dnia 24.09.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu XXIX/334/2020 z dnia 27.10.2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym ze środków budżetu Gminy Swarzędz na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2021 roku.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2023.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz- A. Mickiewicza.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz- Osiedlowa.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gortatowo - Misia Uszatka.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łowęcin -  Jęczmienna.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Michałówki i Łozinowej w Garbach".

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/339/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo Katarzynki.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Dolnej i Na Skarpie w Kobylnicy".

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki o numerze ewid. 31/4 przy ul. Planetarnej w Zalasewie.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa - część C.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługujące na uwzględnienie.

25. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.

26. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz o odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

27. Wolne głosy.

28. Komunikaty.

29. Zakończenie XXXII sesji.

 

 

31 01 2021 (niedziela)

29. FINAŁ WOŚP: Gramy z radością!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak co roku gra także w Swarzędzu: swarzedz.pl/index.php