Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

NABÓR PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2024-2030

07.05.24

W konsekwencji podjęcia przez Radę Miejską w Swarzędzu Uchwały Nr LXXXII/860/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz oraz Uchwały Nr LXXXV/880/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Swarzędz na lata 2024-2030 będzie prowadzony nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w ramach wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Nabór trwa do 13 maja 2024 r.

Obszar rewitalizacji obejmuje wskazane na załączonych mapach tereny gminy Swarzędz.

Wnioskodawcami przedsięwzięć mogą być (prócz Gminy Swarzędz) m.in.: instytucje kultury, powiat, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, kościoły i związki wyznaniowe, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji ), rady sołeckie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, itp.

Należy podkreślić, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (czyli osoby prywatne) nie mogą być realizatorami projektów – nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – zgłaszając pomysły projektów rewitalizacyjnych, z których efektów będą korzystać jako grupa docelowa.

Wypełnione i podpisane karty projektów (załącznik poniżej) należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wybraną formą:

- elektronicznie w formie edytowalnej oraz skanu z podpisem na adres email: fundusze@swarzedz.pl

lub

- osobiście w Kancelarii Urzędu lub listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz (do dnia 13.05.2024 r. w godzinach funkcjonowania Urzędu).

Uwaga! Złożenie karty projektowej nie jest jednoznaczne z zamieszczeniem przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR).

W przypadku wszelkich pytań dotyczących opracowania karty projektu rekomenduje się kontakt z Wydziałem Pozyskiwania Funduszy, tel. 61 65 10 915 lub z Firmą Lider Projekt Sp. z.o.o (panem Marcinem Ługawiakiem) – wykonawcą opracowania GPR, tel. 61 828 08 11.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji!

Do pobrania: Karta projektu rewitalizacyjnego

/wpf/