Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz za 2021 rok

13.05.22

Zgodnie z zapisami art 28aa. ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), Burmistrz każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport ten, obejmujący podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Mariana Szkudlarka, w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: Raport o stanie Miasta i Gminy Swarzędz

O Raporcie debatować będą radni podczas sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu. Głos w debacie nad Raportem zabierać mogą również mieszkańcy gminy Swarzędz. Przywołana wyżej ustawa określa, iż "mieszkaniec, który chciałby zabrać głos (...) składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami (...) co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 (...)".

/mw/