Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Afera z fotoradarami !

08.08.13

W związku z pojawieniem się w mediach błędnego stanowiska Prokuratury Generalnej, jakoby straże gminne ( miejskie) nie miały uprawnień do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów i rejestratorów wjazdu na „czerwonym świetle" ) zamieszczam oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w tej sprawie:

„ STANOWISKO DEPARTAMENTU NADZORU MSW

W ocenie Departamentu Nadzoru MSW, nie budzi wątpliwości uprawnienie straży gminnych/miejskich do używania stacjonarnych urządzeń do pomiaru prędkości. Uprawnienie to należy wywodzić z art. 129g. ust. 1 i art. 129b ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej prd):

Art. 129g. ust. 1. Ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:
a) przekraczania dopuszczalnej prędkości,
b) niestosowania się do sygnałów świetlnych- z zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 pkt 3, należy do Inspekcji Transportu Drogowego.

Art. 129b ust. 3 pkt 3 stanowi, że strażnicy miejscy mają uprawnienia do używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu.

Przywołany tu przepis art. 129b ust. 3 pkt 3 prd nie ogranicza uprawnienia strażników do wykorzystywania urządzeń rejestrujących wyłącznie w ich postaci niestacjonarnej, a jedynie czyni zastrzeżenie co do warunków używania urządzeń zainstalowanych w pojeździe, wskazując, że w czasie używania takiego urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu. Skoro przepis nie zawęża możliwości korzystania przez strażników tylko do określonych rodzajów urządzeń, to należy przyjąć, że mogą oni używać urządzeń spełniających kryteria definicji legalnej urządzenia rejestrującego, którą zawiera art. 2 pkt. 59 prd: urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.

Departament Nadzoru MSW nie podziela stanowiska prezentowanego w tym zakresie przez Prokuraturę Generalną. Stanowisko to znamy z pisma skierowanego przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy (l. dz. PG IV PS 0280/26/13 z dnia 30 lipca 2013 r.). Jako przepis, który legł u podstaw tezy o braku uprawnienia SG/SM do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących wskazano w tym piśmie - w naszej ocenie błędnie - art. 129b. ust. 4 prd:

Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

W ocenie tutejszego Departamentu, przywołany przepis nie określa ogólnych kompetencji w zakresie używania przez SG/SM urządzeń rejestrujących, a jedynie wskazuje na pewne wymogi związane z korzystaniem z urządzeń niestacjonarnych (obowiązek uzgodnienia z Policją). Dlatego przepis ten nie powinien być powoływany w rozważaniach na temat uprawnień SG/SM do używania urządzeń stacjonarnych. Jak wspomniano na wstępie, kompetencje w tym zakresie wynikają z art. 129g ust. 1 i art. 129b ust. 3 pkt 3 prd.
Należy dodatkowo wskazać, że art. 20b oraz art. 20c ustawy o drogach publicznych przewiduje sytuację, w której straże gminne(miejskie) są użytkownikami urządzeń stacjonarnych. Zatem przepisy te dodatkowo potwierdzają przedmiotowe uprawnienie straży gminnych (miejskich),

Należy podkreślić, że w swoim stanowisku Zastępca Prokuratora Generalnego powołał się na przepis art. 129g ust. 1, ale uczynił to w takim kontekście, z którego wynika, że uprawnienie do używania urządzeń stacjonarnych należy wyłącznie do Inspekcji Transportu Drogowego. Zignorowano natomiast wprowadzenie do niniejszego przepisu zastrzeżenia odsyłającego do art. 129b ust. 3 pkt 3 prd. Jeśli analizę prawną rozwinięto by o ten przepis, to powinno to doprowadzić do wniosku, że SG/SM może korzystać z urządzeń stacjonarnych."

Także podana przez ten sam organ kilka dni później informacja , jakoby straże gminne ( miejskie) nie miały uprawnień do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie wykroczenia zarejestrowane przez kamery monitoringu nie ma przełożenia na obowiązujące prawo. Mianowicie straż gminna ( miejska) nie ma faktycznie uprawnień do prowadzenia tych czynności w przypadku rejestrowania wykroczeń drogowych - bo wówczas kamera powinna uzyskać decyzję lokalizacyjną GITD, podobnie jak każde inne stacjonarne urządzenie rejestrujące wykroczenia drogowe. Możemy za to prowadzić czynności wyjaśniające zakończone nałożeniem mandatu karnego ( w przypadku gdy funkcjonariusze stwierdzą popełnienie wykroczenia „naocznie" ) lub skierowaniem wniosku o ukaranie za wszystkie pozostałe wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu i innym ustawom będącym w naszych kompetencjach (zakłócanie spokoju, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, nieobyczajne wybryki, wywołanie zgorszenia i.t.p.)

Wyrażam niezadowolenie i wręcz oburzenie wywołaniem przez Prokuraturę Generalną niepotrzebnego zamieszania, wprowadzenia w błąd kierowców co do możliwości odzyskania „bezprawnie" nałożonych mandatów karnych oraz podważania autorytetu straży gminnych (miejskich) - kreując obraz tej instytucji jako niekompetentnej i łamiącej prawo. Takie nieprzemyślane działanie godzi w podstawy porządku prawnego - podrywa zaufanie społeczeństwa do prawa i organów je egzekwujących.

Komendant Straży Miejskiej
w Swarzędzu
Piotr Kubczak